Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mundialis Vastgoedonderhoud, gevestigd te Beuningen, zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mundialis Vastgoedonderhoud. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden uitgesloten en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Mundialis Vastgoedonderhoud worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mundialis Vastgoedonderhoud worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mundialis Vastgoedonderhoud ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.6 Mundialis Vastgoedonderhoud behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Mundialis Vastgoedonderhoud en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Mundialis Vastgoedonderhoud zijn vrijblijvend en Mundialis Vastgoedonderhoud behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, al dan niet vooraf aangekondigd, de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mundialis Vastgoedonderhoud. Mundialis Vastgoedonderhoud is gerechtigd zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mundialis Vastgoedonderhoud dit mede binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW. Verzend/verpakkingskosten zijn, tenzij anders vermeld, niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

3.2 Mundialis Vastgoedonderhoud kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Bestellingen worden conform tarieven op basis van gewicht en land van begunstigde verzonden.

3.4 Verzekerde verzending is mogelijk tegen meerprijs. Zoekgeraakte en/of beschadigde zendingen worden niet door Mundialis Vastgoedonderhoud vergoed. Het is mogelijk om tegen meerprijs uw bestelling verzekerd te laten verzenden, de zending is dan verzekerd tot €500,- bij beschadiging of vermissing.
Artikel 4. Betalingen 

4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct onze betalingsgegevens en een orderbevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door:

a) Vooruitbetaling; Het volledige bedrag dient binnen zeven (7) dagen na de orderbevestiging betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen. Alle informatie met betrekking tot overschrijving vindt u terug in de orderbevestiging die u per e-mail ontvangt na het plaatsen van uw bestelling.

b) iDeal; Als u toegang heeft tot internetbankieren bij Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING/Postbank, kunt u via onze website op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling voldoen. Tijdens het orderproces kiest u voor de betaalmethode ‘iDeal’. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. Normaliter wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor het gebruik van iDeal worden u geen transactiekosten doorberekend.

c) PayPal; Met PayPal kunt u direct op een veilige manier elektronisch uw betaling voldoen. Tijdens het orderproces kiest u voor de betaalmethode ‘PayPal’. Er opent zich een scherm waarbij u met uw PayPal-account de betaling kunt voldoen. Normaliter wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor het gebruik van PayPal worden u geen transactiekosten doorberekend.

4.2 De bestelling wordt vervolgens uitgevoerd zodra de betaling door Mundialis Vastgoedonderhoud is ontvangen.
Artikel 5. Levering

5.1 Mundialis Vastgoedonderhoud streeft ernaar om bestellingen uiterlijk de volgende werkdag na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Mundialis Vastgoedonderhoud echter niet verplicht. Mundialis Vastgoedonderhoud is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

5.2 De uiterste leveringstermijn is vijf (5) dagen na ontvangst van het totaalbedrag van uw bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Mundialis Vastgoedonderhoud kan worden toegerekend. Levering geschiedt via Postnl aan het door u opgegeven adres. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan u bevestigd. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± één week) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons hiervan per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) dagen na ontvangst van de verzendbevestiging, per e-mail op de hoogte te stellen. Reclames welke na deze periode worden gedaan zullen niet in behandeling worden genomen.

5.3 Voor internationale levering wordt een extra levertijd van circa twee (2) tot vier (4) werkdagen gehanteerd.

5.4 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.5 Verzending van de door u bestelde artikelen geschiedt op uw eigen risico. Mundialis Vastgoedonderhoud heeft geen invloed op eventuele vertraging, vermissing of foutieve sortering/bezorging van de postzending en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Indien gewenst kan Mundialis Vastgoedonderhoud uw bestelling verzekerd laten verzenden. Voor verzekerde zendingen worden u extra kosten in rekening gebracht.

5.6 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mundialis Vastgoedonderhoud zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

5.7 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

5.8 Wij streven ernaar om onze website zo actueel mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat een product onverhoopt niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Artikel 6. Garantie 

6.1 Mundialis Vastgoedonderhoud geeft, afhankelijk van het model/type horloge, 12 of 24 maanden garantie op alle horloges. Welke garantietermijn van toepassing is wordt bij ieder horloge in de productomschrijving vermeld. De garantietermijn gaat in vanaf het moment dat uw bestelling wordt afgeleverd op het door u opgegeven adres en is uitsluitend van toepassing op het uurwerk en de batterij van het horloge. Band/sluiting, glas, kroon en alle overige horlogeonderdelen zijn bij voornoemde garantie niet inbegrepen. Garantieaanspraken kunnen enkel binnen de garantietermijn schriftelijk bij Mundialis Vastgoedonderhoud worden ingediend met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur/pakbon. U dient ons vooraf per e-mail op de hoogte te brengen van uw garantieaanspraak zodat wij u de nodige instructies kunnen toesturen.

6.2 Mundialis Vastgoedonderhoud geeft, behalve de garantie zoals beschreven in Artikel 6.1, geen garantie op defecten en/of beschadigingen aan overige artikelen die in deze webwinkel aangeboden worden. Op verlies van materialen die in de artikelen verwerkt zijn, zoals het verlies van zirkoniasteentjes en dergelijke, geeft Mundialis Vastgoedonderhoud geen garantie tenzij dit binnen één week na ontvangst van het betreffende artikel plaatsvindt.

6.3 Voor zover Mundialis Vastgoedonderhoud u een verkoopgarantie verstrekt, gelden de bepalingen uit de garantievoorwaarden die op het geleverde artikel van toepassing zijn. Garantieaanspraken gelden binnen het kader van wettelijke aanspraken en rechten. U dient zelf zorg te dragen voor het voldoende frankeren van uw retourzending. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet in ontvangst genomen, waardoor restitutie van het totaalbedrag of reparatie van de inhoud van uw retourzending niet uitgevoerd kan worden.

6.4 Fabrieksgarantie; Mocht een artikel binnen de fabrieksgarantie van de leverancier vallen, dan kunt u contact opnemen met Mundialis Vastgoedonderhoud. Wij schakelen de leverancier in, die vervolgens onder zijn voorwaarden zal bepalen of het artikel gerepareerd of vervangen wordt.

6.5 Vervanging; Als Mundialis Vastgoedonderhoud besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. Het te repareren of te vervangen artikel dient door u in een deugdelijke verpakking, bij voorkeur in originele verpakking, teruggezonden te worden.

6.6 Deze garantie is niet van toepassing indien:

 • het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade
 • wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht
 • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik
 • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid
 • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, natuurrampen etc.
 • Mundialis Vastgoedonderhoud niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de garantie-aanspraak en het eventueel herstellen van het gebrek

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen u op grond van enige overeenkomst(en) aan Mundialis Vastgoedonderhoud verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Mundialis Vastgoedonderhoud geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Mundialis Vastgoedonderhoud garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Mundialis Vastgoedonderhoud geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
Artikel 9. Retourneren en omruilen van artikelen

9.1 Mundialis Vastgoedonderhoud doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen zeven (7) dagen na aflevering van uw bestelling contact opnemen met onze klantenservice. Indien binnen deze termijn door Mundialis Vastgoedonderhoud geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Mundialis Vastgoedonderhoud geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

9.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering op eigen kosten aan Mundialis Vastgoedonderhoud te retourneren. Op het retourneren van artikelen zijn enkele voorwaarden van toepassing:

9.3 Artikelen die u via Mundialis Vastgoedonderhoud heeft gekocht kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

1.    Deze artikelen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na aflevering voor retourzending aangemeld worden per e-mail.

2.    De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.

3.    De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na aflevering van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

9.4 Mundialis Vastgoedonderhoud accepteert geen retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld.

9.5 Uw retourzending zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden en binnen tien (10) werkdagen worden gecrediteerd. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen.

9.6 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren welke per post verzonden worden dienen te alle tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

9.7 De kosten voor extra verzendopties, zoals verzekerde verzending, worden bij retourzending van uw bestelling niet gerestitueerd.
Artikel 10. Klachten en reclames

10.1 Zodra het artikel door u is ontvangen, heeft u de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Indien dit niet het geval is dient u Mundialis Vastgoedonderhoud daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.

10.2 Mocht de door Mundialis Vastgoedonderhoud geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan heeft u het recht de volledige bestelling binnen zeven (7) dagen, zonder bijkomende kosten, te annuleren. Deze garantie vervalt wanneer

a) artikelen gedragen en/of gebruikt zijn

b) artikelen niet in originele verpakking retour gezonden worden

c) u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen

d) u bent afgeweken van de algemene gebruiksinstructies van het artikel
Artikel 11. Annulering van uw bestelling 

11.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 48 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft betaald, restitueert Mundialis Vastgoedonderhoud het betaalde bedrag uiterlijk binnen tien (10) werkdagen.

11.2 De koper heeft, conform de Wet Koop op Afstand, het recht om de bestelling binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Indien u uw gehele bestelling aan ons retour zendt, zullen de gemaakte kosten voor het heenzenden, dat wil zeggen door Mundialis Vastgoedonderhoud verzonden aan het door u opgegeven afleveradres, geheel worden gecrediteerd. Wanneer u besluit slechts een deel van uw bestelling retour te zenden, dan blijven de voornoemde verzendkosten voor uw eigen rekening. Hiertoe dient u binnen zeven (7) dagen na ontvangst op het afleveradres per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet Koop op Afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen één (1) werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

11.3 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag binnen tien (10) werkdagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Mundialis Vastgoedonderhoud plaats.

11.4 Indien u niet binnen 48 uur na bevestiging de bestelling, of binnen zeven (7) dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Mundialis Vastgoedonderhoud is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.
Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mundialis Vastgoedonderhoud, dan wel tussen Mundialis Vastgoedonderhoud en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mundialis Vastgoedonderhoud, is Mundialis Vastgoedonderhoud niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Mundialis Vastgoedonderhoud.
Artikel 13. Afbeeldingen en specificaties

13.1 Alle afbeeldingen, foto’s, gegevens betreffende afmetingen en kleuren etc. op de website van Mundialis Vastgoedonderhoud, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13.2 Copyright; Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Mundialis Vastgoedonderhoud.
Artikel 14. Gegevensbeheer/Privacy

14.1 Indien u bij Mundialis Vastgoedonderhoud een bestelling plaatst, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mundialis Vastgoedonderhoud. Mundialis Vastgoedonderhoud houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

14.2 Mundialis Vastgoedonderhoud respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens kunnen alleen door Mundialis Vastgoedonderhoud worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Mundialis Vastgoedonderhoud is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

15.2 In geen geval kan Mundialis Vastgoedonderhoud aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website en/of artikelen inclusief problemen ontstaan tussen consument en verkoper.

15.3 Mundialis Vastgoedonderhoud is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Mundialis Vastgoedonderhoud. Mundialis Vastgoedonderhoud is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

15.4 Indien Mundialis Vastgoedonderhoud, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

15.5 Mundialis Vastgoedonderhoud behoudt zich het recht voor de website ten alle tijden te veranderen of te beëindigen en artikelprijzen aan te passen en zal niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele gevolgen hiervan. Typ- en prijsfouten voorbehouden.

15.6 Mundialis Vastgoedonderhoud is niet verantwoordelijk voor verlies van materialen die in de artikelen verwerkt zijn, zoals het verlies van zirkoniasteentjes en dergelijke, tenzij dit binnen één week na ontvangst van het betreffende artikel plaatsvindt.

15.7 Mundialis Vastgoedonderhoud kan, na afgifte van uw bestelling bij het Postkantoor en tijdens het transport door TNT Post, niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van het pakket of schade aan de inhoud ervan.

15.8 Mundialis Vastgoedonderhoud heeft geen invloed op de werkwijze van Postnl en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien u een klacht heeft over de werkwijze of over een medewerker van Postnl, wendt u zich dan tot Postnl Klantenservice (058-2333333 of tntpost.nl).
Artikel 16. Overmacht 

16.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mundialis Vastgoedonderhoud in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per e-mail aan u mee te delen en zulks zonder dat Mundialis Vastgoedonderhoud gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mundialis Vastgoedonderhoud kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

 • zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven
 • zullen Mundialis Vastgoedonderhoud en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen

17.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •